Apie projektą

Mieli svetainės lankytojai,
jūs esate Europos kalbų aplanko svetainėje. Jums tikriausiai kyla klausimas, kas tai yra Europos kalbų aplankas ir kam jis reikalingas?

Europos Taryba, jos Kalbų politikos skyrius, pastarąjį dešimtmetį skiria ypatingą dėmesį kalbų mokymui(si), kalbinių kompetencijų vertinimui ir įsivertinimui. Vadovaujantis Europos Tarybos kalbų politikos nuostatomis (siekti geresnio Europos piliečių savitarpio supratimo, asmens daugiakalbystės ugdymo visą gyvenimą, gebėjimo savarankiškai mokytis kalbų) Europoje rengiami kalbų aplankai, kurių tikslas – padėti besimokantiems savarankiškai įsivertinti kalbines kompetencijas ir efektyviau mokytis kalbų.

Aplankai rengiami skirtingoms besimokančiųjų amžiaus grupėms ir padeda aiškiai apibūdinti besimokančiojo kalbinę kompetenciją, kas labai svarbu šiuolaikinėje mobilioje visuomenėje. Lietuvos švietimo sistemoje diegiamas Europos kalbų aplankas vidurinės mokyklos 9–12 klasėms, Vilniaus universitete (ESF projekte „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“) parengti du aplankai – suaugusiesiems ir 5–8 klasių mokiniams. Pastaraisiais metais Europos šalyse (Nyderlanduose, Vokietijoje, Norvegijoje ir kt.) parengti elektroniniai aplankų variantai.

Kaip parodė šių šalių patyrimas, elektroniniai aplankų variantai yra žymiai efektyvesni, nes suteikia daugiau galimybių mokytojui išnaudoti pamokos laiką, mokiniams – vartoti kalbą, mokytis savarankiškai, planuoti savo mokymąsi ir ugdytis tarpkultūrinę kompetenciją, geriau motyvuoja juos mokytis įvairių kalbų. Elektroninis aplanko variantas leis kur kas efektyviau realizuoti pagrindines jo funkcijas – pedagoginę ir informuojamąją. Tikimės, kad elektroninio Europos kalbų aplanko sukūrimas Lietuvoje prisidės prie efektyvesnio kalbų mokymosi ir vertinimo/įsivertinimo visose besimokančiųjų amžiaus grupėse.

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja taikyti Europos kalbų aplanką visose ugdymo pakopose kalbinių gebėjimų vertinimui ir įsivertinimui.

Ši Europos kalbų aplanko svetainė sukurta mokiniams ir suaugusiesiems, kurie mokosi kalbų. Kviečiame užsiregistruoti ir pradėti naudotis šia svetaine. Jūs išmoksite įsivertinti savo kalbinius gebėjimus; nurodysite, kokių kalbų mokėtės mokykloje ar kitose vietose; parašysite, ar jums patinka arba nepatinka mokytis kalbų; pažymėsite, kur keliavote, bendravote užsienio kalba, kokias pažinote naujas kultūras ir pan.

Svetainėje rasite tris Europos kalbų aplanko dalis: Kalbų biografiją, Kalbų pasą ir Dosjė.

KALBŲ BIOGRAFIJA
Kalbų biografija skiriama paskatinti mokinius geriau suprasti savo mokymosi procesą, jį planuoti ir įsivertinti pasiekimus. Šioje dalyje rasite Įsivertinimo lapus, kurie padės jums nustatyti, ar gerai mokate kalbas. Skyriuje Kalbos mokymasis ir kultūrinė patirtis galėsite surašyti, ką įdomiausia patyrėte, mokydamiesi užsienio kalbos ir bendraudami užsienyje arba savo šalyje. Užpildę Mokymosi mokytis skyrių galėsite suprasti, kaip mokotės užsienio kalbų mokykloje ar kitose vietose, kas jums labiausiai patinka, o kas ne, sužinosite, kaip geriausia mokytis kalbų.

Kalbų biografiją teks pildyti gana dažnai, kad užrašytumėte įdomiausią, svarbiausią patirtį ir įsivertintumėte, kaip mokotės kalbų.

KALBŲ PASAS
Tai dokumentas, kuriame atsispindės jūsų kalbų mokėjimo pasiekimai (pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų lygius). Čia surašysite ir savo pasiekimus: gautus padėkos raštus už gerą kalbų mokėjimą, diplomus, apdovanojimus ar pan.
Kalbų pasą pildysite tik tam tikru mokymosi tarpsniu, pvz., mokslo metų pabaigoje.

DOSJĖ
Tai jūsų pasiekimų įrodymas. Į Bylų sąrašą galite rinkti elektronines bylas, iliustruojančias pasirinktos užsienio kalbos mokėjimo pasiekimus, patirtį, įspūdžius, pvz., vaizdo, garso įrašus, nuotraukas, elektroninius laiškus, rašinius ir pan. Dosjė galite nuolat atnaujinti, keisdami prastesnius pavyzdžius geresniais. Į Pažymėjimų ir diplomų sąrašą galite įtraukti padėkos raštus, diplomus, apdovanojimus, dokumentus, įrodančius, kaip mokate kurią nors kalbą.

Tikimės, kad jums patiks dirbti su Aplanku.
Linkime sėkmės!